Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


1 Sam 8-15 Kung Sauls avfall

Huvudteman i Moseböckerna är Guds initiativ i utväljandet av Abraham, Hans aktiva frälsningsgärning under uttåget ur Egypten, förbundet med Israels folk på Sinai, dokumenterat i Lagen.

Väl inne i löfteslandet visar det sig att den tänkta teokratin inte fungerar på grund av mänsklig svaghet.
Detta må ha kommit som en överraskning för människor, men knappast för Gud. Hans perspektiv på vad som skulle återupprättas gällde inte endast Israel, utan även de första människorna i Edens lustgård, och omfattningen av återlösningsverket skulle bli universellt trots det partikulära i de omständigheter Gud valt att arbeta med.

När därför israeliterna under Samuel begär en kung och Samuel på Guds uppmaning går dem till viljes, kap 12, är detta en konsekvens av syndafallet i Eden. Gud tänker inte laborera med halvmessyrer och låter därför egendomsfolket löpa linan ut ... och följer själv. med

Det kan se ut som en slump att förkastelsen av Gud gäller något så allmänmänskligt som styresformen, regentskapet, här: kungadömet, men knappast: det var härskardömet och hjärtats lydnad mot detta saken gällde i Eden. Kungadömets utomisraelitiska ursprung ger samtidigt Gud möjligheten att förvandla särbehandlingen till något allmängiltigt. Han skall bli kungars kung och herrars herre!

Den förste israelitiske kungen, Saul, invigs, kap 9 - 11, men avfaller, och vi skall se på två av skälen till detta. För det första var kungens roll känslig just därför att detta ämbete hos omkringliggande folk hade sakrala (prästerliga) drag. När Saul gå rutöver sina befogenheter i Israel och tar på sig prästfunktioner och offrar, kap 13, kommer Samuels dom fördenskull omgående: han är i praktiken redan avsatt (13:13).
Sauls andra missgrepp gäller en underlåtenhetssynd, som vi bara kan förstå allvaret av mot bakgrunden av villkoren för israeliternas tillägnande av landet utan religiös assimilering: tillspillogivandet. Att Saul i egenskap av kung underlåter detta, kap 15, öppnar portarna till religiös kollaps för hela Israel. Saul blir förkastad av Herren (15:23).

Många har undrat varför Saul i detta läge inte får förlåtelse och blir upprättad. Hans åthävor tyder ju på ren desperation och strävan efter detta (15:24 f.). Men vi vet inte vad som försiggick i hans hjärta.
Vi kommer här in på något av nyckeln till förståelse av skillnaden mellan Saul och David (och därmed varje uppriktigt hjärtas underbara möjlighet). Ty medan Davids kommande synd var nog så svår, så var hans ånger av hjärtat.
Att Sauls ånger inte var av hjärtat visas av hans senare attityd mot den man som Herren utvalt: med mord i sinnet söker Saul spetsa David mot väggen med sitt spjut. Samuel visste vad han gjorde då han vägrade se Saul så länge han levde (15:35).
Att den David som smörjs till konung, kap 16, är "en man efter Guds hjärta," är ytterst betydelsefullt, och av avgörande betydelse för allt vidare gudshandlande bland människor. Det visar sig på exakt samma områden där Saul svek, vilket vi skall se i den fortsatta berättelsen av 1 Samuelsboken.

Mot den mörka bakgrunden av kungadömet och dess förste exponent skall vi förstå Israels ljuvlige sångares liv speglat i hans sista ord:

Den som råder över människorna rätt,
den som härskar i gudsfruktan,
han är lik morgonens ljus, när solen går upp,
en morgon utan moln,
då jorden grönskar genom solsken efter regn.
(2 Sam 23:3,4).

GT-navigering