Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Hosea - bedragen kärlek

Efter de tre stora profetböckerna Jesaja, Jeremia och Hesekiel följer i den ursprungliga kanon en profetbok: Tolvprofetboken. I den apokryfa Syraks bok, c:a 190 f.Kr. omnämns den, liksom hos Josefus.
Ordningsföljden bland dessa till omfånget mindre profeter har enligt traditionen baserats på tidsföljd, och i någon mån på omfång. Daniels bok finns i den hebreiska kanon med bland Skrifterna och fördenskull börjar Tolvprofetboken med profeten Hosea.

Hosea var inte den förste profet som uppträdde i Nordriket Israel.
Vi behöver bara tänka på 800-talsprofeterna Elia och Elisa. Även skriftprofeten Amos verkade i Nordriket före Hosea. Hosea var ungefär samtidig med Jesajas tidiga versamhet, som ägde rum i Sydriket, och man räknar med att Hoseas verksamhetsperiod inträffar 750-725. Det är ovisst om Hosea hann uppleva Nordrikets fall och dess huvudstads, Samaria, förstörelse år 721. Vi vet att Jerobeam i brytningen med Salomos son Rehabeam år 931, då riket delades, satte upp tjurstatyer i Nordriket: i Dan i norr och i Betel nära gränsen till Sydriket, 1 Kung 12. Tanken må ha varit att konsolidera Nordriket, men öppnade för den avgudadyrkan som blommade ut under kung Ahabs tid, under inflytande av den feniciska (=kananeiska) prinsessan Isebel, alltså långt före Hoseas tid.

När Hosea uppträder har röken sedan länge lagt sig på Karmelbergets offeraltare och blodet från de avgudapräster Elia dräpte (1 Kung 18) såväl torkat som spolats bort av många regn; hade man helt glömt händelsen? - det var längesen. Amos är bortjagad från helgedomen i Betel och endast några årtionden återstår innan parentesen Nordriket skall avföras från historiens blad.

Det stora temat i Hosea bok är Kärlek, Guds kärlek till Israel. Men pass upp: inte en sentimental romans, utan den kärlek som innebär trohet mot förbundet (hebr. chesed). På ett egenartat sätt får Hosea gestalta detta budskap: liksom Herren älskar en trolös nation får profeten uppdraget - när han först börjar höra Guds röst - : Gå och skaffa dig en trolös hustru, kap 1. Man har diskuterat karaktären av hustrun Gomers trolöshet: kanske var hon 'tempeltärna', dvs prostituterad inom Baalskulten. Troligt är att samma kvinna åsyftas i Kap 3: Gå ännu en gång bort och ge din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska -- för det är ju med samma Israel Gud har att göra.

Barnen får symbolisera namn som vittnar om avfallets konsekvenser, men mitt i beskrivningen av domen, kap 2, bryter löften fram om att göra Akors dal /jfr Jos 7/ till en hoppets port. Detta skall ske efter en tid av ökenvistelse, vilket är en bild av den kommande förvisningen från landet. Återtåget målas i termer av uttåget ur Egypten, 2:15.

Vad de allestädes och alltid närvarande falska profeterna förnekade var sambandet mellan att KÄNNA Gud och att lyda LAGEN, förbundsuppenbarelsen. Hoseas budskap var att Gudskunskap handlar om mer än kunskap om Gud; det är att stå i en rätt relation till honom av kärlek och lydnad.
Israel behövde ingen ny information om Gud, men väl att ge ett rätt gensvar på vad de redan alltför väl visste.
Trots otroheten är detta ändå inte slutet för Israels folk, ty (11:9):
... all min barmhärtighet vaknar.
Jag vill låta dig känna min vredes glöd,
men jag skall inte vidare fördärva Efraim.
Ty jag är Gud och inte människa
.

GT-navigering