Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Joel - arvet från Elia

Joel är troligtvis den tidigaste bland skriftprofeterna. (Hosea står först i Tolvprofetboken av samma skäl som Jesaja, Jeremia och Hesekiel står först överhuvudtaget: omfång.) Jag skriver troligtvis, för ingen kan med bestämdhet veta när Joel verkade. Somliga tror t.o.m. efter exilen. Likhet i språk och budskap med andra profter kan tyda på beroende, men vilken väg?

Kanske har jag rätt att i Joels namn, 'Herren är Gud', se en Sydrikesproklamation av den då samtida gudsmannens budskap i Nordriket: Elia? Kanske hade uttrycket Herren är Gud blivit ett lösenord för de trogna efter envigen på Karmelberget? Att Elia ville låta sitt inflytande bli känt även i Sydriket vet vi av det brev han omkring år 850 skiver till Judas kung Joram, 2 Krön 21. Vi vet, se t.ex. Luk 9:30,31, att profeten Elia står som portalfigur för hela den profetiska rörelsen överhuvud. Kanske, att vi i Joels bok har Eliarörelsens budskap i mer generell form.

Vad är då en profet? Det svenska ordet härleds från grekiskan och betyder 'fram-säga', dvs Guds ord. En profet är alltså någon som proklamerar Guds ord. Kännetecknande var dessutom att de alltid gjorde detta i anslutning till ett behov i gudsfolkets relation till Gud. De 'kallade' (så enligt det hebreiska ordets härledning för 'profet') folket tillbaka till Gud. Måttstocken för omvändelsen tillbaka var alltid uppenbarelsen på Sinai, alltså Lagen. (Det är därför profeten Elia efter uppgörelsen på Karmel beger sig ned till Sinaimassiven, 1 Kung 19.) Först i tredje hand betyder profet 'förut-sägare'. Sann förutsägande profetia i biblisk mening är väsenskild från veckotidnings- eller dejtingsajtshoroskop just genom dess primärbetydelse av kallelse åter till Guds uppenbarelse.

Att detta är profetismens huvudtema: Herren är Gud - omvänd er till honom från all avgudadyrkan! - kommer på pränt i och med att Joel är framåtsiktande: gräshoppsplågan och Herrens Dag, 1:1 - 2:17, syftar antagligen primärt på en skördekatastrof (jfr torkan i Nordriket under Elia). Jämfört med Upp 9:3-11 får utsagan apokalyptisk innebörd, dvs den framställer ändens tid i fantastiska symboler. Profetordet rymmer säker många tillämpningar i olika tider däremellan. Targumerna (arameiska bibelparafraser) ser t.ex. i gräshopporna en symbol för de arméer som tid till annan skulle komma att föröda landet. Ett av profetismens huvudbudskap är alltså detta: där man framhärdar i synd kommer dom.

Profetismen i Israel och Juda var emellertid inte bara ett domsbudskap över synd och avfall. Gud var ju densamme nu som då han räddade sitt folk ut ur Egypten: aktivt engagerad att hjälpa ur nöd.
Guds framtida frälsningsgärning är knuten till att Gud ständigt och på ett mångskiftande sätt häller ut sin Ande (ja, 'utgjuta' betyder ju detta!) över alla människor på jordklotet. (Elia fick uppleva Anden som en susning, 1 Kung 19.)
Aposteln Petrus citerar, enligt Apostlagärningarna kap 2, Joel 2:28 f. på pingstdagen: Anden skall likt vatten hällas över alla människor.
Det är i detta perspektiv vi kan se Jakobs (5:16-18) uppmananing till oss att bedja med hänvisning till Elia - en människa av samma natur som vi.
Det är i detta sammanhang vi kan se bön som vår främsta profethandling!

GT-navigering