Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Bibelöversättningsartiklar


Trogen i sitt äktenskap/gift bara en gång?

Att översätta handlar om att skapa förståelse. De människor som läser en text på mottagarspråket skall bibringas samma förståelse som den de ursprungliga mottagarna av texten på originalspråket rimligen fick; den som man därför kan förmoda att författaren åsyftade. Detta är också vad 'exegetik' går ut på.

Att enbart literalt överföra orden ger sällan rätt förståelse, men när översättaren, för att ge Skriftens tydlighet rättvisa, tvingas välja en mottagarspråksanpassad omskrivning, så styrs den ofta av en teologisk förståelse, alltså av en övergripande ideologi. Detta har med 'hermeneutik' att göra.

I 1 Tim 3:2 lyder den grekiska grundtexten i literal översättning till svenska:
en kvinnas man.
Sammanhanget är de personliga kvalifikationer som måste känneteckna sådana, som kan avskiljas som föreståndare/äldste (Nya testamentet gör ingen skillnad mellan dessa termer).

Bland de svenska översättningarna går KB1917 en försiktig linje, dock inte utan att tolka; de grekiska orden överförs literalt (ord-för-ord), men med ett tolkande tillägg:en enda kvinnas man. Ordet 'enda' kan tänkas innebära, att översättarna tänker sig uttrycket riktat mot en situation med månggifte: den som har fler än en fru kan inte bli församlingsledare. (Jag har inte tagit reda på förarbetena till 1917 års översättning, men tanken som sådan är aktuell i många länder idag.)
Hedegård återger uttrycket med trogen i sitt äktenskap, medan NT81 (Bibel2000) översätter gift bara en gång.
Vilken översättning förmedlar nu en rätt förståelse av grundtextens innebörd?

Eftersom sammanhanget talar om karaktärsdrag och egenskaper som skall känneteckna en församlingsledare (och inte dennes sociala historia), så passar Hedegårds val, trogen i sitt äktenskap bättre in.
Varför har då NT81/Bibel2000 gift bara en gång? Som vi sett står det inte så i grundtexten, och sammanhanget i 1 Tim 3, ger heller inte stöd för den översättningen.
Orsaken måste därför sökas i en teologisk/ideologisk förförståelse. I detta fallet kan det vara intressant att veta, att huvudexegeten för NT81, professor Harald Riesenfeld, en tid efter dess färdigställande, konverterade till Romersk katolicism. I denna kyrka har äktenskapet en sakramentell innebörd (som dop och nattvard inom den lutherska kyrkan). Översättningen gift bara en gång kan därför ses som ett uttryck för katolsk äktenskapssyn i allmänhet, tillämpat på församlingsledare, och där den vidare utvecklingen lett fram till rent celibatärt prästerskap.

Bibelöversättningsartiklar