Monthly Archives: May 2013

Varför nedgraderas Johannes Döparen?

Det finns en person i Bibeln, som Jesus uttalar den största uppskattning för, en man som själv inte ansåg sig värdig att knyta sandalerna åt Jesus: Johannes Döparen.  För Jesus var Johannes Döparen den störste av alla profeter.  (Det är sant att Jesus också säger att den minste i himmelriket är större, men låt oss glömma det för ett ögonblick.  OK?)

Johannes var en vägröjare för Jesus nådesbudskap.  Det är bara mot bakgrunden av den landsomfattande väckelserörelsen av sinnesändring och botgöring som vi kan förstå Jesus förkunnelse: Johannes hade berett sinnena för att förstå Jesus’ undervisning.  Och Jesus själv fortsatte i mångt och mycket Johannes verksamhet: “Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.  Han sade: ‘Tiden är fullbordad, och Guds rike är nu här.  Omvänd er och tro evangelium’.”  Mark 1:14,15 (FB)

Vad betyder detta?  Jo, att det som på grekiska heter ‘metanoia’ och översättes ‘omvändelse’, eller kanske ännu bättre ‘sinnesändring’ eller ‘eftersinnande’; besinna er!, tänk efter! i relation till Guds Ord; är en nödvändig förutsättning för att kunna tro evangelium.  Detta är en komponent som det idag nästan helt bortses ifrån.  När hörde du senast en predikan om vårt behov av att göra sinnesändring?

För om inte det omhuldade ‘sinnets förnyelse’ Rom 12:2  har sina rötter i sinnesändring, så blir en diffus  ‘förnyelse’ bara något känslomässigt spralligt.  Johannes Döparen kom inte för att piffa upp oomvända känsloliv.  Kanske det är därför han inte är så populär?

Vad är sanning?

– Vad är sanning?  (Joh 19:38, FB) Det var den nervöse och velige (och kanske fege) Pontius Pilatus som stod för de orden.  Och här, framför honom, stod ändå Sanningen: sanningen om Gud, sanningen om människan.

I konfrontationen med representanten för den världsliga makten avslöjas nämligen att denna inte är intresserad av sanning, för sanningen är obekväm och oberäknelig.  Allt kan ställas på huvudet: det är inte säkert att maktens människor får ha makten kvar om sanningen får genomlysa deras liv.  Alltså kan man fråga vad sanning är, men utan att vilja ha något svar. Pilatus var en unik person i historisk tid, men har många sentida kopior.  Vet de egentligen vem de så väl efterliknar?

‘Sanning’ i Bibeln är heller inget filosofiskt begrepp, som man i lugn och ro i något seminarium kan dissektera och ha synpunkter på.  I en värld där Gud finns och verkar är nämligen sanning inte autonomt och fritt flytande, utan relaterat till Guds anspråk.  Jesus sa: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31,32, Folkbibeln).

Sanning handlar alltså om efterföljelse.

Hur byggs kyrkan/församlingen?

En text som ofta fungerar som probersten för skillnaden mellan protestantiskt och katolskt är Matteus 16: 18a:
‘Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka.’ (Bibel 2000)  Sammanhanget är att Simon Petrus vid trakten av Caesarea Filippi i norra Israel bekänt Jesus vara Guds Messias.

Grovt uttryckt är den katolska uppfattningen att det är aposteln Simon Petrus som är klippan som Gud bygger sin församling/kyrka på, och att detta fortsätter genom ’apostolisk succession’, dvs att funktionen som klippa för kyrkan överförs till varje ny påve.

Den protestantiska uppfattningen kan i lika grova ordalag sammanfattas som att det är bekännelsen: ’Du är Messias, den levande Gudens son’, v.16, som är klippan, och genom att hålla fast vid sina bekännelseskrifter byggs kyrkan på klippan.

Jag vill föreslå en alternativ variant: kyrkan byggs genom att människor har en relation till Gud.  Det är vare sig Simon som person, eller bekännelsen som sådan som är klippan, utan att en människa bekänner försonaren Jesus (för omedelbart efter denna händelse börjar Jesus tala om sin förestående död och uppståndelse, v.21) som Gud.
Denna genom Guds Ande ständigt förnyade relation mellan människa och Gud hos många individer är det som bygger Guds kyrka.
Alltså är det varken kyrkliga hierarkiers tjänster eller genom protestantiska bekännelseskrifters renhet som Kristus bygger sin församling, utan genom människors bekända relation till Honom.

Evangelium verkar genom personligt ställningstagande i sinnesändring och tro.