Monthly Archives: November 2013

Ulf och Sten-Gunnar om dopet

Vad säger samfundsledarna om dopet?

Såväl Ulf Ekman “Dopet – åtskiljande eller förenande?” Världen idag 2013-11-08, som Sten-Gunnar Hedin “Är barndopet ett riktigt dop?” Dagen 2013-11-26 har uttalat sig i den pågående dopdebatten.
Båda är de facto samfundsledare: att broder Ulf är det för trosrörelsen/Livets Ord torde ingen förneka. Jag menar att Sten-Gunnar fortfarande är det för Trossamfundet Pingst ffs, helt enkelt därför att Pelle Hörnmark inte gör anspråk på att tala i teologiska frågor.
Båda är värda respekt, och den följande annorlunda uppfattningen skall inte uppfattas som personangrepp (tänk att sådant ständigt måste sägas!).
Eller är den uttalade rädslan för personangrepp i kristna tidningar helt enkelt en rädsla för sakdebatt, dvs där maktpositoner inte automatiskt innebär vunna argument och/eller tystade oliktänkande?

Broder Ulf påstår sig inte vara sakramentalist, en term som jag tycker man bör använda.  Han talar istället om ‘förmedlad nåd’, och ‘teologisk realism’.  Det kan inte vara någon skillnad i sak.  Ulfs uppfattning torde inte skilja sig från den Romerskt Katolska i någon nämnvärd mån.  Även där talar man om tro.
Broder Sten-Gunnar har inte riktigt samma tilltro till sakramentens förmedlande verkan, utan citerar Luther när denne talar om Ordet och tron som samverkar med dopvattnet.  Sten-Gunnars syn torde i stort vara densamma som inom den Svenska Kyrkan.

Sten-Gunnar tycks ha som bärande argument en  tillämpning av aposteln Jakobs tal i Apg 15:21 (där det framhålls att hedningarna, när de blivit Jesus-troende, av hänsyn till judarna bör iaktta vissa grundregler även om omskärelse inte finns som krav), nämligen att eftersom barndopet kommit att praktiseras genom århundradena, vi troendedöpande bör ta hänsyn till detta.  Man kanske kan säga, att Sten-Gunnars vilja att acceptera barndopet främst har kyrkohistoriska och nutidsekumeniska motiveringar som så att säga kommit in i systemet genom en öppet ställd backventil.

Ulf gör utifrån sitt perspektiv om ‘förmedlad nåd’  (nåd genom inte bara det som i protestantiska kyrkor kallas sakrament, dop och nattvard, utan även genom kyrkans ämbete) en tolkning av några bibelställen och påstår att dessa handlar om dopet, och backar upp sin tes genom att svepande hänvisa till ‘hebreiskt tänkande’ och till ‘inkarnationen’, och hävdar, som alla barndöpande,  judisk korporativism och att det måste funnits småbarn i fångvaktarens familj i Filippi; “det står inte utom all rimlighet att man döpte barn redan då.”
För alla som något läst teologi är argumenten gamla.  Ingen troendedöpande har dock låtit sig övertygas av dessa tolkningar; för de är just  tolkningar utifrån en viss kyrkosyn och inte exegetik av bibeltexter.  Broder Ulf skriver på ett  självklart och övertrumfande sätt.  För den som tar vara på den bibliska uppmaningen att “pröva allt” (1Tess 5:21) bevisar detta skrivsätt dock ingenting.
Det verkligt problematiska blir, inom en kyrkosyn där ämbetet också är en med sakramenten integrerad del av den förmedlade nåden, om en vanlig kristen broder kan tillåtas tänka så; om inte detta då anses som ett avvisande av (den genom en läroämbetesföreträdare förmedlade) nåden?

Finns det då inget alternativ?
Sten-Gunnar vänder sig emot ” en annan risk, (att) ensidigt se dopet nerifrån, en bekännelse – och lydnadshandling.”  Men måste troendedopet ses så?  Det är svårt att i Bibeln finna skäl för något av dessa i vulgär tappning (‘bekänna inför kompisar’, ‘följa Jesus i dopets grav’).
Det stora med troendedopet är väl att det ger den som kommit till tro på Jesus en unik möjlighet att med hela sin varelse inför hela universum bekänna sin identifiering med Jesus i Hans försonande död, begravning och uppståndelse, för att vandra i nytt liv i uppståndelsens kraft genom Anden!
Å andra sidan: varför måste denna stora symbolhandling nedvärderas  för den människa skull som är med om den (Ulf, som talar om ‘realistisk’ syn på dopet, dvs som sakrament, att Gud handlar i det)?  Är det absolut nödvändigt?

Vi kan även anlägga ett annat perspektiv: förmaningarna i de nytestamentliga brevens avslutande delar.  Efter att t.ex. Paulus redogjort för vad som skett i Kristus, uppmanar han de kristna att såsom nu varande ljus i Herren, vandra i ljuset.  Jag finner hela frånvaron av dagens argumentering utifrån att ‘leva i sitt dop’ anmärkningsvärd.  Varför tänkte inte apostlarna på det?  Antagligen för att de inte tänkte så.  Antagligen för att de trodde att den troende kunde, genom Anden, ha direktkontakt med Medlaren Kristus, och inte behövde någon ‘förmedlad nåd’.
Sakramentalister finns för övrigt såväl bland barndöpande som bland troendedöpande (fast det sällan kommer fram i debatterna: ‘den som tror och bliver döpt skall bli frälst’, det hanteras nog mest som en insikt, ‘gnosis’, vikt för de redan invigda, troligen av ekumeniskt omöjliga skäl).

Låt oss acceptera varandra snarare än acceptera varandras dop!  Skall det vara så svårt?  Skulle det inte vara lika fint som att acceptera en annans teoretiska övertygelse?
Kan vi förresten tolerera olika uppfattningar, eller måste alla in i samma fålla av kyrkohistorisktekumeniska skäl eller av läroämbetesnådesförmedlande skäl?
Låt dem som har en katolsk eller luthersk uppfattning få ha det; det är tolkningar som alla andra.  Vi kommer ändå aldrig att lyckas ‘omvända’ varandra/alla andra.
Men låt det evangeliskt-karismatiska alternativet till teologisk tolkning av Bibeln (ja! – av Bibeln, så som reformatorerna manade) stå kvar.
Det är ett alternativ lika gott som andra.
Under tiden får vi vandra som syskon mot uppståndelsens morgon.

Evangelisk kristendom: ett exempel

I en nylig intervju i den amerikanska veckotidningen Christianity Today utvecklar den nu 95-årige evangelisten Billy Graham vad som är grunden för ‘Mitt hopp för Amerika’:  namnet på Grahams troligen sista kampanj.
Det visar sig vara Frälsning.  

Vad menar Graham då med detta rätt slitna ord?
Han är mycket tydlig: vilken fråga intervjuaren än ställer, vilken vinkling frågan än har, så  återför Graham hela tiden tanken in på det centrala  temat i människans gensvar på Guds frälsningsgärning i Kristus Jesus:
sinnesändring och tro.

Billy Graham varnar för en epidemi av  Easy Believism, ungefär:  ‘Lättköpt Godtrogenhet’, där människan inte går in på Guds egna villkor för att få del av Kristi verk.

Läs artikeln här och förundras över detta goda exempel på evangelisk kristendom.
Graham argumenterar med djup och skärpa om ting som ofta förflackas och förytligas.

Dags för repetition?  Dags för förnyelse? Dags för väckelse?

 

Kyrkan i identitetskrisens tid

Tidningen Dagen har idag en debattartikel med denna rubrik: “Kyrkan i identitetskrisens tid,” skriven av Markus Holmbom, pastor i en pingstförsamling.

Det är en artikel jag gärna vill rekommendera. Den har, i all sin enkelhet, en djup och djärv analys.  Beskrivningen, av den situation vi befinner oss i, är tydlig och bör tas på allvar.

Jag uppfattar den som en ren stämton, som vi alla har anledning att lystra till.

Artikeln beskriver en utgångspunkt som även denna blogg handlar om och om ett perspektiv den också  ser som sitt.

Läs den!

Evangeliskt-karismatiskt perspektiv på dopfrågan

Det förs en debatt i tidningen Dagen om dopfrågan: Filadelfia i Stockholm och Smyrna i Göteborg vill öppna för medlemsskap även för icke-troendedöpta.
Detta har välkomnats från ett sakramentalistiskt synsätt.

I en debattartikel som rubricerats “Ändrad dopsyn påverkar hela teologiska systemet” Dagen 2013-11-04, försöker jag anlägga ett evangeliskt-karismatiskt perspektiv på denna fråga.

Såvitt jag kan se, hamnar det i sina praktiska konsekvenser rätt nära vad Daniel Norburg framför som “En tredje väg i dopfrågan” Dagen 2013-11-05.

Min poäng är,  att det är Gudsuppenbarelsen i den enskilde troendes liv som konstituerar Församlingen/Kyrkan;  se inlägget på denna blogg “Hur byggs kyrkan/församlingen” 2013-05-27.

Jag hänvisar också till inläggen “Orientering i kyrklig geografi, del 1-7” nyligen på denna blogg.

 

Kyrklig geografi på det personliga planet

Jag har försökt, för mig själv och kanske för någon annan, att i sju blogginlägg söka orientera i kyrklig geografi.
Det har inneburit ett rätt ‘högtflygande’ perspektiv, vilket jag tror är nödvändigt om vi inte skall förminska Kyrkan/Församlingen Kristi Kropp.

Samtidigt är jag som skriver allt detta bara en människa.  Det är du som läser för övrigt också, bara en individ.
Och all vår förståelse av Kyrkan i stort måste även kunna hanteras i våra små ändliga liv.
Hur gör man det?

Jag tror genom daglig och regelbunden bibelläsning och bön, dvs delaktighet i Ordet och Anden, dels för egen del, dels tillsammans med dem du delar hushåll med.
Är du familjefar ligger det på ditt ansvar att samla familjen till andakter.  Försumma det inte! Gör dem gärna roliga, så att barnen gillar dem!  Runt middagsbordet är den givna samlingsplatsen.

Allt andligt liv måste hos mig starta i det personliga och i den lilla kretsen.  Jag tror inte ens ‘cellgruppen’ kan vara ett substitut för familjens lovsång och bön, inte heller ‘kyrkan’ som sådan.

Gudslivet kan vi inte lämna ut på entreprenad till någon annan att hantera åt oss.  Det måste vi leva själva.

 

Orientering i kyrklig geografi, 7: den goda mångfalden

Jag skall nu försöka avrunda mitt försök till orientering i kyrklig geografi:

I Kristi Kropp, den universella Kyrkan/Församlingen råder variation.

Paulus undervisar den lokala församlingen i Korint om detta i samma bild av en kropp med många lemmar (1 Kor kap 12): om det inte fanns variation och olika uppgifter, hur skulle den då kunna fungera?

Handen kan inte säga till örat: ‘jag behöver dig inte’ och inte heller ögat till foten.

På samma sätt med de olika kristna traditionerna som oftast återfinns i olika samfund: de är berikande olikheter.
På grund av vår mänskliga begränsning till helhet har Gud använt olika kulturer genom historien för att mejsla fram ytterligare aspekter av förståelsen av Sig Själv hos oss.
Vi bör förstå, att vi inte kan vara utan dem.

Dessa olikheter handlar oftast inte om hurudan Gud är, utan om på vilket sätt vi kan möta honom och bli frälsta.

Lika lite som det är förståndigt att rycka upp människor ur deras kulturer torde det vara att rycka upp människor ur deras samfundstraditioner.  Kulturer och traditioner kan förvandlas och förändras; ja, men sådant tar tid, och måste ske med tålamod och omsorg.

Under tiden kan vi berikas av mångfalden, till dess vi växer upp till fullheten, Efesierbrevet 4:15.

Orientering i kyrklig geografi, 6: att acceptera varandra

Mitt försök till orientering i kyrklig geografi fortsätter.  Den känns angelägen:

Jag har beskrivit olika dopsyner som samfundsstaket som ser höga ut från sidan men som smala streck från ovan.  Nu verkar en del församlingar vilja ‘montera ned staketen’, så att t.ex. pingstförsamlingar som traditionellt är troendedöpande öppnar för medlemsskap dem som inte är troendedöpta.
Är det bra, eller inte?

Man säger att det är för ekumenikens skull, men jag undrar om man då inte har för låg uppfattning om andras tolerans; en sorts nedvärdering av de andras förmåga till förståelse och empati.
Det talas i ekumeniska sammanhang också om att ‘acceptera varandras dop’, och det kan man ju inte göra om man kräver dop sedan man medvetet kunnat ta ställning (motargumentet med förståndshandikappade är för marginellt och här överflödar Guds nåd ändå).  Jag undrar om inte även detta är att sikta för lågt och tro för litet om den kristna nästan.

För även om det inte går att ‘ta på’ lika påtagligt som dopet, så finns det många andra lärofrågor med praktiska konsekvenser. Problemet med dessa är att det är lättare att sopa dem under mattan och låtsas överens i något sorts kollegialt (hycklande?) samförstånd.  Och ändå hänger de på ett ‘elastiskt’ sätt samman med dopet.

Varför inte istället helt enkelt acceptera varandra ?

Detta att acceptera varandra och berikas av varandras olikheter måste väl vara en större och djupare och mer äkta form av gemenskap i Kristi Kropp än omöjliga slutsatser ur teologiska system som organiskt är helheter inom sig själva, men som när lärosatser bryts loss ur dem och förändras, de förlorar sin dynamik och inre samband?  Sådant leder till relativism och vilsenhet.

Jag tror inte att det att ‘öppna medlemsskapet för barndöpta’ är någon god framkomlig väg, för i konsekvensens namn måste man ju då i hövlighetens namn tona ned förkunnelse och praxis om dopet för att inte denna nya kategori medlemmar skall känna sig som ‘andra klassens’ medlemmar, insläppta inte för sin egen skull utan för ekumenikens, och därmed egentligen ovälkomna.

Om man tror att Guds nåd kommer till en människa genom sinnesändring och tro och att det är något genuint positivt att denna människa får vara med om att gestalta sin identitet med Kristi död, begravning och uppståndelse, då är detta ett bidrag man inte bör förmena Kristi Kropp, utan stolt bidraga med.

Och under tiden: fullt ut acceptera varandra som syskon i Kristus.