Monthly Archives: April 2014

Hur är jag som lärjunge?

 

Hur är jag som lärjunge?  Hur skulle man kunna besvara den frågan?  Och: varför överhuvud taget ställa den?

Det som bekymrar mig är hur vi människor verkar ha en benägenhet att på olika sätt vilja ‘förfoga över’ Gud, på olika sätt i olika kristna traditioner.  Detta ‘förfogande’ framställs naturligtvis inte så, utan så att vi ‘hjälper Gud’ genom att hantera Hans ärenden.
Grundläggande verkar vara att vi själva kommer överst och kan disponera och agera rätt fritt, och gärna kraftfullt och övertygande.

Hur passar jag själv in i den bilden?  Inte alls, och det verkar ju som en fin introduktion till klädsamt blygsamt skryt, men låt mig förklara:

Jag har de senaste 40 åren ägnat mig åt att studera och forska i Bibeln.  Jag har gjort annat undertiden, förstås (jobbat som lärare, pastor och missionär t.ex.), men icke desto mindre, huvudsakligen ägnat min mesta tid åt Bibeln.
– Jaha, och då kan jag väl den?
Kan och kan: jag har läst den kors och tvärs och från början och till slut många gånger, men den erfarenheten delar jag med många.
För mig är detta med Bibeln lite speciellt, såtillvida att jag läser den på grekiska (NT) och hebreiska (GT).
– Jaha, men det är det väl flera som gör.

Säkert.  Men nu slår jag inte upp i grammatikor och lexikon och kommentarer, vad ord och sammanhang betyder (och sedan med stor säkerhet hävdar, att så här betyder grundtexten!), utan forskar själv i hur man skriver grammatikor och lexika och de språkvetenskapliga och litterära förutsättningarna för detta.

Detta är grundforskning inom exegetiken, som alltså försöker förstå vad ett textsammanhang betyder (vad författaren avsåg) utifrån hur det rimligen uppfattades av de ursprungliga mottagarna (den där definitionen håller i vilket vetenskapligt sammanhang som helst, tro mig).
Men inte nog med det: bibelexegetiken finns inom ett hermeneutiskt sammanhang; dvs hur jag som tolkare av texten i en annan tid och annan kultur kommer till texten, och hur detta påverkar min förmåga att lyssna. Det där var lite lösare utttryckt, men hermeneutik är mer omfattande än exegetik och har generellt med tolkning att göra.

– Det där låter komplicerat.  Drunknar man inte?
Ibland.
Men så tror jag på Gud också.  Och här kanske du kan se hur en bibelforskare snarast får större behov av den Helige Andes hjälp.

– Men komplicerar du inte det hela lite i onödan?  Är det inte enklare än så att bli frälst?
Jodå.
Men nu talar vi inte om det, utan om vår tendens att vilja mästra Gud och använda Honom i våra vällovliga syften att tjäna Honom, och hur det i slutändan blir väldigt mänskligt, utan doft av himlen.  Vi fixar allt, och sedan skall Gud gärna komma och välsigna, ja han är närmast skyldig.
Vi vet ju redan allt, eller hur?  Vi ‘kan’ ju allt redan som har med Triniteten och Kristologin och Soteriologin och Ekklesiologin och Eskatologin och Antropologin och Pneumatologin och Missiologin att göra, och en del annat också för övrigt, eller hur?

Så detta var då ett litet vittnesbörd från en flik av en hörna av Guds stora åkerteg.

Ett vittnesbörd om något överväldigande: hur vi skall förstå Guds Ord, och hur detta Ord från Gud ständigt är en domare över hjärtats uppsåt och tankar; inte kan greppas till fullo; som står över oss, men vars tjänare vi ändå kan vara.

Hur är jag som lärjunge?  Det vet bara Gud.
Men detta står jag nu i;  detta kämpar jag med; detta gör att jag inte kan bli färdig.  Samtidigt tror jag av hela mitt hjärta på Bibeln, Guds skrivna Ord.  Det går att förkunna och att undervisa.  Men samtidigt finns det ett nödvändigt ankare i något som är både påtagligt och oöverskådligt.  Utan Andens hjälp går det inte.

Hur är du själv som lärjunge?   Vad har du som du inte kan kontrollera?

 

Vari består enheten?

 

Om man läser Peter Halldorfs högframlyfta artikel  “Gå korsets väg i ekumeniken” (Dagen 2014-04-17) så slås man av dess absolut totalitära anspråk: “Sådan är korsets väg, och någon annan väg finns inte om de splittrade kyrkorna ska kunna enas.”
I ingressen har dessutom påmints om att “bakom alltför självsäkra omdömen framträder ett psykologiskt fenomen som Tomas Tranströmer satt ord på: ‘Den störste fanatikern är den störste tvivlaren.  Han vet det inte.'”  Men detta gäller förstås inte Peter Halldorf själv.

Kanske har han rätt, för övrigt, om hur kyrkorna skall kunna enas: att alla skall inta andra positioner än sin egen; det vill säga (för allt tal och all text skall tydas i ett livssammanhang, och vi är säkerligen inte ämnade att hamna i tolkningsmässig relativism): då skall det bli uppenbart att endast de ortodoxa kyrkorna och den romerskt-katolska har en syn på brödsbrytelsen; dvs nattvarden, dvs den romersk-katolska mässan, dvs den ortodoxa eukaristin, enkannerligen i dess ursprungliga koptiska form och innehåll, som är den rätta.   Ur dess mystik uppstår antagligen ett lika mystiskt och motsägelsefullt språk som det Peter Halldorf använder.
Antingen får man begapa det, eller så gör man det inte.

Men låt oss återvända till själva ämnet: de kristnas enhet, det som kallas ‘ekumenik’!
För det första kan vi konstatera, att denna Andens enhet redan finns mellan Guds barn, de som tror på Jesus.  Vi uppmanas bevara den genom fridens band.
(Att sedan kyrkohierarkierna har problem med varandras anspråk ligger på en annan, och inte helt verklighetsangelägen, nivå.)
Om vi då läser Johannes 17, så framstår ett tema mycket tydligt (om inte av andra skäl så för att det uttryckligen nämns så ofta): Guds Namn.
Namnet står för personligheten.  Guds personlighet har uppenbarats framförallt i israeliternas uttåg ur Egypten och i Jesus’ uttåg ur världen, det som han fullbordade i Jerusalem (Se Lukas 9:31 enl. NT-81/B2000)

Och slutsatsen: vår enhet ligger i vad Jesus gjorde DÅ för mänsklighetens frälsning; det som vi kan minnas vid varje brödsbrytelse, och särskilt vid Påsktiden varje år.  Men det hände EN gång och det HAR hänt.  Däri ligger vår enhet.  Och denne Frälsare är uppstånden och lever, halleluja! (Klockan har just passerat 24 till Påskdagen!)

Enheten kan knappast ligga i västkyrkliga eller östkyrkliga mässor eller eukaristier, som på ett språk bortom alla begripligheter hävdar att Kristus offras igen varje gång, och heller inte i de kyrkliga makthierarkier som krävs för att hålla igång hela denna apparat.

Var det där ovördsamt uttryckt?  Det var det inte.
Jag välkomnar varje Jesustroende patriark eller metropolit eller kardinal eller biskop eller munk eller nunna eller vanlig präst och pastor som min broder och helsyskon i tron på Kristus, trots det som jag menar vara konstigheter.

Den stora frågan är, hur jag anses av dem?  Vill de i enhetens namn också  ‘inta min position och göra den till sin’?  Eller är detta den stora hädelsen, majestätsbrottet, att inte anse sig behöva av kyrkliga ämbeten sakramentellt förmedlad nåd?
Ja, detta är verkligen oerhört, och har så alltid varit: att en människa ‘bara’ genom sinnesändring och tro skall kunna bli och vara kristen!

(Enligt min läromässiga uppfattning bör hon även låta döpa sig, för att  identifiera sig med Kristi död och uppståndelse och som en invigning till efterföljelse i liv, men detta är en troshjälpande handling – liksom bruket av brödsbrytelsen, för att ständigt minnas, och gärna med djup andlig sinnesrörelse, det centrala i tron; men jag menar inte att något av detta är frälsande; se rövaren på korset: den enda människa vi med säkerhet vet blev frälst!)

Jesus bad verkligen om enhet mellan dem som tror på honom, och inte minst att de i världen skulle bevaras från den värld de frälsts ut ifrån.
Läs gärna Johannes 17 igen!

 

Reflexioner kring en konvertering

 

Det handlar om Ulf, naturligtvis.

Vad finns det för minsta gemensamma nämnare mellan Livets Ord och Romersk-Katolska kyrkan?

Jag vill föreslå makthierarki.
Kanske var det så, att Ulf blev trött på att vistas högst uppe i sin hierarki.  Kanske blev det ensamt och tråkigt där?
Kanske ville han bort från detta och sökte sig så till en annan makthierarki som var större än Livets Ord, och där han (tills vidare) fick vara en i mängden?
För även om han på sikt kommer att utnämnas till biskop, eller åtminstone ’emissarie’ för enhet med Kyrkan bland fria (vilsegångna) kristna, så finns det i alla fall ett övre hierarkiskt skikt, kardinalerna (och som sådan hinner han knappast utses, men osvuret är förstås bäst), och ytterst och överst förstås, påven själv.
Ett större och rikare hierarkiskt sammanhang alltså, med ännu mer makt i systemet.

Om man ser på konvertering som omvändelse (och sambandet har föreslagits av katoliker), så hade en annan möjlighet för Ulf varit att omvända sig från det makthierarkiska tänket överhuvudtaget; stiga ned och bli en broder bland bröder, och så kunna hjälpa sina trossyskon i t.ex. Livetsordsförsamlingen i Uppsala mer än någon storstilad makthierarkisk konvertering i den kristna enhetens namn.
En sådan egensanering av relationer skulle sannerligen gjort gott.

Nu är det upp till Joakim Lundqvist att stå för denna omvändelse och montera ned det stela stålskelett som makthierarki innebär.
Man kan ‘bygga kyrka’ på det sättet också.  Lycka till!  (Välment.)

 

‘En nyttig idiot’?

 

Göran Skytte var vänster tidigare och vet vad uttrycket ‘en nyttig idiot’ stod för under kalla krigets tid.  Detta var bl.a. de fredsivrare i väst som motsatte sig alla rustningar och så ‘gjorde jobbet’ åt de totalitära “fredsälskande” diktaturerna i öst.  De var ‘nyttiga’ i propagandasyfte, men ‘idioter’ som trodde på talet om fred och samförstånd; kommunismen syftade till världsherravälde men maskerade detta.

Detta är en hård jämförelse, men Skytte var en tuff journalist och förstår metaforen: är han nu själv ‘en nyttig idiot’?

I sin gästkrönika i Dagen 2014-04-11 “Göran Skytte: Både lovsång och rökelse,” pläderar han för fred i kristna sammanhang under devisen ‘Olikhet är inte en fattigdom utan en rikedom’.  Jag skriver gärna under på det.
Men vad menar vi med uttrycket?  Och hur skulle man kunna ta reda på det?

Skytte själv har en genomgripande frälsningsupplevelse och har upplevt Guds under på mer påtagliga sätt än de flesta, och når även ut med det kristna budskapet längre än de flesta kyrkor.
Han ‘har förblivit’ i Svenska Kyrkan eftersom han lärt sig att inga fullkomliga kyrkor finns; dock är han medlem i Ekumeniska Kommuniteten på Bjärka-Säby, aktuell i dagarna.  Där upplever han såväl “lovsång som rökelse” och varm kristen gemenskap.

Han skriver:  “Jag tror inte alls vi behöver en enad och tydlig kristenhet i meningen en enda kyrka med ett enda uniformt budskap.  Däremot behöver vi mera öppenhet och respekt för att vi kristna har olika historia och teologi … Inomkristen fred är i dag den kanske snabbast växande trenden inom Kristi kyrka internationellt sett … I all enkelhet föreslår jag att vi kanske bör försöka lära oss något av detta … Vi är olika. Vi bör fortsätta att vara olika. Olikhet är inte en fattigdom utan en rikedom.”

Bra, mycket bra.  Och ändå: ‘en nyttig idiot’?

De ‘historiska kyrkorna’, med den romersk-katolska främst och andra i väst som något blekare efterapningar har nämligen totalitetanspråk, precis som diktaturerna i öst under kalla krigets tid.
I dessa kyrkor är det nämligen bara och endast  prästerskap, underställt biskopar i apostolisk succession, som kan utföra nådesförmedlande (sakramentella) handlingar som dop och nattvard (‘mässa’, ‘eukaristi’ för att prata Bjärka-Säby-språk).

Vi kristna som inte tror på detta sätt förstår inte vårt eget bästa; vi är vilseförda får i bästa fall.
På den tiden när kyrkan hade statlig makt kunde kyrkan i  Kristi kärlek söka rädda sådana som oss genom inkvisition och tortyr. (Nej, jag raljerar inte och är inte ironisk: man trodde verkligen man tjänade Gud; teologin var obevekligen sådan.)

Så: är Göran Skytte ‘en nyttig idiot’?  Jag vill inte tro det.

Men han behöver ta sig en liten, eller kanske större?, funderare över den kristna enhet han upplever: säg att han själv inte vore så strategiskt placerad som han är genom att förbli i Svenska kyrkan, utan med i något annat och mindre samfund; och med i ett annat nätverk utan den stora goodwill som Bjärka-Säby-kommuniteten har: skulle han då ha en sådan plattform för sin tjänst?  Farlig tanke.

Kanske skulle han erfara, att toleransen mot oliktänkande, sedd från ett mindre etablerat perspektiv, inte är så stor som den han nu upplever?
Kanske skulle han uppleva att detta att prisa olikheten som rikedom i ett sammanhang av prestige och makt är något annat än i en ställning av fattigdom på maktens medel?

Göran Skytte är själv ingen maktmänniska, och han har hyllat olikheten som en tillgång.  Han pläderar för öppenhet och respekt. Han menar att vi inte alls behöver en enda tydlig kyrka med uniformt budskap.

Jag hoppas och vill bedja för att Skytte får nåd att stå fast i en sådan attityd (“vi kristna har olika historia och teologi. Vi måste lära oss mer, skaffa mera kunskap, vara mera rädda om varandra”) och dessutom inte endast hylla olikheten, utan även hävda rätten till den.   Det lär komma att kosta på, som det alltid gör när man inte låter sig utnyttjas av makten, utan i stället delar underifrånperspektivet.

Jesus var aldrig någon ‘nyttig idiot’, och hans lärjungar skall inte vara det heller, utan i stället representera det annorlunda Rike som kommer.

 

Sen, osedvanligt tom icke-nyhet

 

Jag fortsätter(se förra blogginlägget) granska Dagens journalistik:

Jonathan Ekman: “Vi behöver trotsa den andliga rasismen.”  Jaha.  Vad kan han nu mena med det?  Svar: ingenting.

Nämligen: rasisterna är då de som kritiserar romersk-katolska kyrkan och är att likna vid amerikanska söderns Ku Kux Klan.  Jaha.  Nähä, förresten, det var visst inte en så bra liknelse; vi tar bort hela blogginlägget.
Det borde kunnat ha fått stanna vid det, pinsamt som det är på flera plan: Jonathan Ekmans far lär t.ex. vara en av dem som i mest målande termer beskrivit romersk-katolska kyrkans styggelser tidigare, och då var ju han i såfall också…
Så inlägget ‘släcktes ned’ som han skriver på sin blogg; ja andra Livetsordare hade förresten tagit illa vid sig och kommenterat det där; alla Livetsordare har ju inte konverterat och om man kan ge något skäl för detta kanske det också kunde klassas som rasism. (I den dåliga demagogikens värld är nämligen allt möjligt.)
Nog om detta och en barmhärtighetens slöja över fadäsen.

Borde man tycka, men icke.
Nu skriver Jacob Zetterman en sen och fullständigt tom nyhetsartikel om denna icke-nyhet, som om Jonathan Ekman skulle ha kommit på något väsentligt, vilket han alltså inte hade och dessutom tagit tillbaka.

Vad sysslar man egentligen med på tidningen Dagen?

 

 

Koncernjournalistik

 

I stora koncerner är det långt mellan människor.  De längre ned i hierarkierna behöver få förklarat hur allting ligger till.
Det finns då en ‘koncernjournalistik’ som helt saknar den självständighet och kritiska distans som är riktig journalistiks adelsmärke.
Allt som koncernledningen gör är rätt och kunde inte vara på annat sätt.
Det påminner i mångt och mycket om rojalistiska reportage.  Allt är bara så bra.

I såväl Livets Ords ‘Missionsmagasinet’ som i Trossamfundet Pingsts ‘Pingst.se’ florerar denna typ av koncernjournalistik.

Nu tycks den ha krupit in i tidningen Dagen också.  I en nyhetsartikel, som verkar vara en avskrift av en intervju i Vatikanradion ges en inblick i Birgitta Ekmans väg till den romerska katolicismen: hon har ju själv samma namn som 1300-talskvinnan från Vadstena och märkligt nog hette även hennes man Ulf!  Så gulligt.

Nu tror jag förstås Birgitta Ekman om djupare motiv.  Men behöver Dagen skriva på detta viset?

 

Välgörande av Waern

 

Pastorn i New Life-församlingen i Stockholm, Kjell Waern, har en välgörande artikel i tidningen Dagen idag, 140409, under ‘Åsikt’-menyn som i sin tur finns inbäddad i ‘Opinion’-menyn .  Här är en länk.

Waerns poäng är, att romersk-katolskt kristna  borde lämna ‘von-oben’-perspektivet och lära sig lyssna till vad evangeliskt troende kristna tror och hur de tänker.

Det är riktigt välgörande, särskilt som Kjell Waern skriver sakligt och med respekt och omsorg.
Vi är tacksamma för Maria, men kan inte finna att hon enligt Skriften har någon medlar- eller förbönsroll.
Hans vittnesbörd om hur han ‘pausade’ kommunikationen med sin egen gudfruktiga mor när hon gått över gränsen är talande.

Rekommenderas!

 

Varför var Paulus så istadig?

 

Gammalt ord, men jag gillar det (envis, motspänstig, motsträvig, bångstyrig, halsstarrig, tjurig, trilsk, oregerlig, enveten, egensinnig; Synonymer.se).

Varför, alltså?

Hade det inte varit enklare att ‘försona sig’ med dem som tänkte annorlunda än honom själv, och så leva i fred och samförstånd med andra människor?
Paulus verkar ju ligga i konflikt med en hel del människor, att döma av hans brev.
Fanns det inga terapeuter på den tiden?
Fanns det inga ansvariga bröder som kunde tala honom till rätta?

Någon idé?

 

Kan du segla?

 

Har du brölat  fram i en båt med kraftigt överdimensionerad motor över havet någon gång, alltmedan vibrationerna från skrovet fått dig att darra?

Nu talar vi inte om det, utan om att segla.

När man seglar handlar det inte om att tvinga naturen under sig, utan om att samarbeta med den: vind och vågor.
Det tjusiga med att segla är naturens egna ljud: vindens sus och vågornas brus.

Samarbetet går bland annat ut på att man inte alltid kan segla rakt fram, t.ex. om man skall dit vinden blåser ifrån; ingen kan segla rakt mot vinden.
Då får man kryssa, dvs ligga i en vinkel mot vinden, än åt ena hållet än åt andra, och så långsamt ta sig dit man vill.

Om man alltså tittar på en segelbåt som seglar är det inte alltid lätt att veta vart den är på väg.  Den kanske ‘ligger på kryss’.

Och vad har nu detta att göra i en blogg som skall handla om ‘bibelförankrade tankar över företeelser i en tid som är ur led’?

Att inte döma.

 

Och vad sysslar du med då?

 

Förre Stockholmsbiskopen, tillika framför allt Paulusforskande NT-exegeten Krister Stendahl, sade en gång att han aldrig vid middagssamtal frågade sin bordsgranne “Och vad sysslar du med då?”

Han menade att vi med denna typ av fråga förminskar varandra och möjligheten att tillsammans upptäcka väsentligheter i tillvaron.
Förmodligen hade han rätt.

I stället förordade han en annan fråga, typ: “Och vad har du tänkt på sista tiden?”

En sådan samtalsöppning gör att medmänniskan definieras som något mer än på vilket sätt hon förtjänar sitt uppehälle, vilket kanske inte alls var hennes förstaval, utan något som omständigheter i en ofullkomlig värld ledde till.

Och vägen därifrån går genom ordspråk som: “Jag är inte där mina skor står, utan på väg dit mina visioner bär mig.”

Låt oss inte hindra varandra genom att sätta etiketter på varandra, etiketter som automatiskt stämplar positivt eller negativt beroende på trender och sociala konventioner, och som förminskar och låser.  Människan är alltid större än det hon gör.

Låt oss istället lyssna till vad som inspirerar eller bedrövar den andre!  Kanske skulle allas vår vardag bli intressantare då!